Got 0 bytes response, method=default Response decode error Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

katedra

Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

Zasady ogólne

§1

Archidiecezja katowicka posiada zgodnie z kan. 491 §2 Kodeksu prawa kanonicznego archiwum historyczne, które nosi nazwę: Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (zwane dalej: „Archiwum”).

§2

Majątek Archiwum jest własnością archidiecezji katowickiej.

§3

Archiwum używa pieczęci z napisem: Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach.

Cele i zadania

§4

Celem działalności Archiwum jest służba Kościołowi i społeczeństwu przez nadzór i kształtowanie zasobu archiwalnego stanowiącego dziedzictwo historii i kultury Kościoła, a w szczególności archidiecezji katowickiej.

§5

Archiwum spełnia następujące zadania:

a. gromadzi, zabezpiecza, przechowuje, inwentaryzuje oraz opracowuje materiały archiwalne;

b. sprawuje nadzór nad zasobem archiwalnym kurii metropolitalnej, parafii oraz innych podmiotów archidiecezji katowickiej;

c. przeprowadza konserwację materiałów archiwalnych;

d. udostępnia materiały archiwalne w granicach przewidzianych regulaminem;

e. wykonuje czynności reprograficzne;

f. sporządza uwierzytelnione odpisy z materiałów archiwalnych;

g. wykonuje kwerendy zlecone;

h. współpracuje z instytucjami nauki i kultury;

i. prowadzi prace naukowo-badawcze, wydawnicze, wystawiennicze oraz edukacyjne.

Zasób archiwalny

§6

1. Na zasób Archiwum składają się materiały archiwalne historycznych instytucji kościelnych z terenu archidiecezji katowickiej oraz dokumentacja wytworzona przez aktualne instytucje archidiecezji katowickiej, a w szczególności:

a. akta Książęco-Biskupiej Delegatury dla Górnego Śląska;

b. akta Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego;

c. akta Kurii Diecezjalnej w Katowicach, w tym także akta pochodzące z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu;

d. akta Kurii Metropolitalnej w Katowicach;

e. archiwa parafialne oraz dekanalne z terenu archidiecezji katowickiej;

f. akta wytworzone przez instytucje kościelne archidiecezji katowickiej;

g. duplikaty ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji katowickiej.

2. W zasobie Archiwum znajdują się:

a. dokumenty pergaminowe;

b. księgi oprawne;

c. zbiory kartograficzne, fotograficzne oraz dokumentacja techniczna;

d. zbiory fonograficzne oraz audiowizualne;

e. zbiór sfragistyczny.

§7

1. Archiwum powiększa swój zasób przez przyjmowanie dokumentów i akt o znaczeniu wieczystym Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz innych jednostek organizacyjnych i kościelnych osób prawnych archidiecezji katowickiej po upływie dwudziestu lat od ich wytworzenia.

2. Archiwum może powiększać zasób w drodze kupna, przyjmowania zapisów, darowizn oraz depozytów.

Organizacja

§8

1. Archiwum podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu, który mianuje i odwołuje dyrektora Archiwum.

3. W Archiwum pracuje wykwalifikowany personel archiwalny oraz pomocniczy. Dyrektor może postulować zmiany personalne w Archiwum.

§9

Dyrektor reprezentuje Archiwum na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności, a zwłaszcza:

a. odpowiada za zasób archiwalny i jego stan;

b. czuwa nad realizacją celów i zadań statutowych;

c. sprawuje merytoryczne kierownictwo nad opracowaniem zasobu;

d. wyznacza zakres obowiązków pracowników Archiwum i czuwa nad ich wypełnianiem;

e. statutowo raz w roku, a także na każde wezwanie składa Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu pisemne sprawozdanie z działalności Archiwum;

g. przedstawia wnioski i propozycje dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem Archiwum oraz uposażeniem jego pracowników.

§10

Archiwum prowadzi pracownię naukową, reprograficzną oraz posiada księgozbiór podręczny konieczny do wykonywania zadań statutowych. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media