Got 0 bytes response, method=default Response decode error Statut Funduszu Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej

katedra

Statut Funduszu Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej

§1

1. Fundusz Kapłańskiej Pomocy Bratniej Prezbiterów Archidiecezji Katowickiej, zwany dalej „Funduszem”, służy pomocą finansową prezbiterom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na wiek, chorobę lub inne okoliczności losowe. Fundusz działa w oparciu o przepisy Kodeksu prawa kanonicznego (kan. 278 § 1 i 2, kan. 281 § 1 i 2, kan. 282 § 2), wskazania soborowe i zalecenia adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis.

§2

1. Środki tworzące Fundusz pochodzą z comiesięcznych składek prezbiterów archidiecezji katowickiej (z wyjątkiem prezbiterów zwolnionych z tego obowiązku zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego), a także z innych źródeł, na przykład z ofiar, darowizn, zapisów testamentalnych, dotacji.

2. Wysokość składek zatwierdza corocznie Arcybiskup Metropolita Katowicki w odrębnym zarządzeniu.

3. Składki zbierają i przekazują do kasy katowickiej kurii:

-     w przypadku prezbiterów pełniących posługę duszpasterską w parafiach wicedziekani;

-     w pozostałych przypadkach osobiście prezbiterzy.

4. Składki wpłacone nie podlegają zwrotowi.

5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym archidiecezji katowickiej.

6. Fundusz nie prowadzi działalności kapitałowo-inwestycyjnej.

7. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na lata następne.

§3

1. Środki Funduszu przeznacza się na pomoc prezbiterom emerytom i rencistom oraz prezbiterom przebywającym na urlopie zdrowotnym, a także na wsparcie finansowe Domu Świętego Józefa w Katowicach.

2. Beneficjentami Funduszu są prezbiterzy archidiecezji katowickiej – członkowie Funduszu, którzy uiszczali comiesięczne składki.

3. Innym prezbiterom archidiecezji katowickiej Fundusz może udzielić pomocy ex misericordia w miarę posiadanych środków.

4. Prezbiter archidiecezji katowickiej, członek Funduszu, oddelegowany do pełnienia posługi w innej diecezji zachowuje prawo do świadczeń z Funduszu, o ile stale opłaca składki.

5. Prezbiterzy archidiecezji katowickiej, członkowie Funduszu, z chwilą odejścia z urzędu kościelnego z racji osiągnięcia wieku emerytalnego (ustalonego w archidiecezji) lub z racji choroby otrzymują z Funduszu comiesięczne świadczenie w wysokości ustalonej w odrębnym zarządzeniu Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

6. Każdy prezbiter archidiecezji katowickiej, członek Funduszu, może także otrzymać doraźną zapomogę, jeśli znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej wskutek wypadku losowego lub jeśli pozostaje na długim i kosztownym leczeniu.

7. Wniosek o doraźną zapomogę mogą zgłosić:

-     sam potrzebujący,

-     wicedziekan,

-     członek Zarządu Funduszu.

§4

1. Całokształtem spraw związanych z działalnością Funduszu kieruje pięcioosobowy Zarząd. W jego skład wchodzą: przewodniczący – ekonom archidiecezji katowickiej, sekretarz – dyrektor Domu Świętego Józefa w Katowicach, członkowie: delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego do spraw księży emerytów i chorych, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, przedstawiciel prezbiterów emerytów lub rencistów.

2. Posiedzenia Zarządu Funduszu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym oraz każdorazowo na zaproszenie przewodniczącego Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni pisemnie lub mailowo wszyscy członkowie Zarządu Funduszu.

3. Na posiedzeniach Zarządu Funduszu decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego członków.

4. Z Zarządem Funduszu współdziałają wicedziekani. Każdy wicedziekan jest obowiązany objąć troską potrzeby duchowe i materialne prezbiterów kondekanalnych, zwłaszcza chorych oraz emerytów i rencistów.

5. Wicedziekan w swoim dekanacie zbiera składki na Fundusz i rozprowadza świadczenia oraz doraźne zapomogi dla prezbiterów chorych, emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie dekanatu.

6. Wicedziekani prowadzą dokładną księgę swoich czynności i na jej podstawie składają roczne sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Funduszu (do 30 stycznia).

7. Każdego roku do końca czerwca Zarząd Funduszu składa Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków Funduszu za miniony rok kalendarzowy.

8. Sprawozdanie to przedstawiane jest także w czasie letniej sesji dziekanom i wicedziekanom.

9. Wicedziekani sprawozdanie to przedstawiają na najbliższym zebraniu dekanalnym wszystkim prezbiterom dekanatu.

§5

1. Fundusz przestaje istnieć mocą decyzji większości jego członków, wyrażonej na zebraniach dekanalnych i zatwierdzonej przez Arcybiskupa Metropolity Katowickiego.

2. W razie rozwiązania Funduszu pozostały po nim majątek przechodzi na własność archidiecezji katowickiej.

§6

1. Zmian w niniejszym statucie może dokonać Arcybiskup Metropolita Katowicki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Funduszu.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media