Got 0 bytes response, method=default Response decode error Wskazania dotyczące zmian we wpisach do ksiąg parafialnych

katedra

Wskazania dotyczące zmian we wpisach do ksiąg parafialnych

Do obowiązków proboszcza należy czuwanie nad tym, by księgi parafialne były właściwie prowadzone. Przypomina się, że w księgach parafialnych nie mo­gą być nanoszone żadne poprawki – za wyjątkiem ewentualnych błędów wpisu. Dotyczy to także księgi ochrzczonych. W księdze tej w rubryce „Uwagi” odnotowuje się przyjęcie sakramentu bierzmowania oraz wszystko, co ma związek ze stanem kanonicznym wiernych (kan. 535 Kodeksu prawa kanonicznego), także jeśli wynika to z wydarzeń prawnych cywilnych.

W przypadku zmiany na przykład nazwiska czy imienia nie wolno dokonywać zmian wpisu, podobnie w przypadku adnotacji dokonanej na chrzcie. Należy jedynie w „Uwagach” napisać, że taka zmiana została dokonana w aktach cywilnych, notując nazwę dokumentu, jego numer i datę.

To samo dotyczy osób, które poddały się zabiegowi tak zwanej „zmiany płci” i uzyskały potwierdzenie dokonanych zmian anatomicznych oraz zmian w zapisie danych personalnych, wywołujących określone skutki cywilne. Status wiernego związany ze skutkami cywilnymi jego tożsamości anagraficznej (zmiana danych personalnych) nie zmienia jego tożsamości kanonicznej – męskiej lub żeńskiej – określonej w momencie narodzin, dlatego w księdze ochrzczonych, gdzie określona jest płeć ochrzczonej osoby, nie może być wprowadzona jakakol­wiek zmiana będąca konsekwencją operacyjnej „zmiany płci”. W księdze ochrzczonych w rubryce „Uwagi” należy zrobić notatkę o orzeczeniu sądowym, zapisując datę i numer orzeczenia kompetentnego sądu cywilnego lub też doku­mentu wydanego przez urząd stanu cywilnego. Wspomnianą dokumentację na­leży przechowywać w kancelarii parafialnej.

Świadectwo chrztu wystawia się według wpisu w księdze ochrzczonych, podając w „Uwagach” informację o zmianach dokonanych w aktach cywilnych.

Również w przypadku adopcji dokonanej po chrzcie nie zmienia się zapisu danych. W oparciu o orzeczenie sądu cywilnego lub dokumentu wydanego przez urząd stanu cywilnego w księdze ochrzczonych w rubryce „Uwagi” należy zro­bić notatkę o adopcji, zapisać imiona i nazwiska rodziców prawnych oraz wpisać datę i numer dokumentu. W tym przypadku na świadectwie chrztu wymaganym do przyjęcia kolejnych sakramentów należy podać nazwisko i imiona po adopcji i dane personalne tylko rodziców prawnych (według zapisu w „Uwagach” księgi ochrzczonych) i wyraźnie zaznaczyć, dla którego sakramentu zostaje ono wydane, na przykład. „Do ślubu kościelnego”. Nie czyni się wtedy wzmianki o adopcji. W „Skorowidzu” księgi ochrzczonych należy zrobić dodatkowy zapis według danych po adopcji.

Poprawienia błędnego zapisu należy dokonać na podstawie dokumentu po­twierdzającego właściwe dane. Na świadectwie chrztu podaje się poprawiony wpis, bez informacji o dokonanej korekcie.

Na dokonanie zapisów informujących o zmianach danych personalnych w aktach cywilnych i na poprawienie błędnego wpisu nie jest wymagana zgoda kurii metropolitalnej, do której należy się zwracać w przypadku wątpliwości. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media