Got 0 bytes response, method=default Response decode error Zasady duszpasterstwa akademickiego archidiecezji katowickiej

katedra

Zasady duszpasterstwa akademickiego archidiecezji katowickiej

I.Zasady ogólne

1. Duszpasterstwo akademickie nawiązuje do bogatych tradycji Kościoła katowickiego wypracowanych przez poprzednie pokolenia oraz zapisanych w dokumentach I Synodu Diecezji Katowickiej. Ponadto pragnie zmierzyć się z różnorakimi wyzwaniami czasów obecnych (takimi jak: współczesne przemiany kulturowo-światopoglądowe, indyferentyzm religijny, agnostycyzm, ateizm).

2. Duszpasterstwo akademickie w celu wypełnienia misji Kościoła lokalnego oraz koordynacji swoich planów i zamierzeń współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz z innymi organami kurii metropolitalnej odpowiedzialnymi za młodzież.

3. Duszpasterstwo akademickie swymi działaniami obejmuje studentów wszystkich typów studiów i stopni (w tym studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku), absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników nauki oraz innych pracowników uczelni.

II.Cele i zadania duszpasterstwa akademickiego

4. Celem duszpasterstwa akademickiego jest: realizowanie ewangelizacyjnej misji Kościoła w środowisku akademickim, czyli troska o rozwój życia religijnego, zwłaszcza sakramentalnego, młodzieży studiującej; pogłębianie wiedzy religijnej i wychowanie moralne; stałe wdrażanie do pracy apostolskiej i misyjnej; działalność charytatywna i pogłębianie wrażliwości na potrzeby materialne i duchowe innych. Chodzi o to, aby osoby, które uczestniczą w życiu wspólnoty duszpasterstwa akademickiego, stawały się ludźmi coraz bardziej dojrzałymi, odpowiedzialnymi, świadomymi swojego życiowego powołania i obowiązków wobec Kościoła, Ojczyzny, rodziny oraz środowiska, w którym przyszło i przyjdzie im żyć.

5. Powyższy cel realizowany jest w ośrodkach duszpasterstwa akademickiego przez:

a. przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia);

b. sprawowanie Eucharystii, liturgii słowa Bożego i innych nabożeństw;

c. posługę sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwo duchowe;

d. podejmowanie różnego rodzaju działań ewangelizacyjnych;

e. organizowanie dni skupienia i rekolekcji w trakcie trwania roku akademickiego („na dobry początek”, adwentowych, wielkopostnych) oraz rekolekcji w czasie wakacji letnich;

f. przygotowanie wykładów, spotkań, seminariów, kursów;

g. formację liderów duszpasterstwa akademickiego;

h. specjalistyczną pomoc dla osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych;

i. przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie;

j. formowanie do zaangażowania w życiu społecznym;

k. uczestnictwo w dialogu wiary z nauką i kulturą (na przykład poprzez Dziedziniec Pogan);

l. ewangelizację oraz promocję treści religijnych i kultury chrześcijańskiej w mediach, prowadzenie stron internetowych ośrodków duszpasterstwa akademickiego.

6. Duszpasterstwo akademickie powinno realizować swój cel także w ramach uczelni przez:

a. katolickie organizacje studenckie;

b. studenckie koła naukowe;

c. działalność dydaktyczną (wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe);

d. kapelanię (w przypadku zatrudnienia duszpasterza przez uczelnię).

III.Ośrodki duszpasterstwa akademickiego

7. Spotkania formacyjne i liturgiczne w ramach prac duszpasterstwa akademickiego odbywają się w ośrodkach:

a. Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego (CODA) wraz z kościołem akademickim;

b. Stacjonarnych Ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego (SODA);

c. Rejonowych Ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego (RODA);

d. Parafialnych Ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego (PODA).

8. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego animuje i wytycza kierunki prac wszystkich innych ośrodków duszpasterstwa akademickiego na terenie archidiecezji oraz prowadzi swoją działalność duszpasterską, korzystając z pomieszczeń przeznaczonych na ten cel przez Archidiecezję, z kościoła akademickiego w krypcie katowickiej katedry i z kaplicy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

9. Stacjonarne Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego realizują zadania duszpasterskie wobec środowiska akademickiego pobliskich uczelni, mieszkańców akademików i tym podobnych grup przez większość dni tygodnia – zarówno w pomieszczeniach użyczanych przez parafie, jak i na uczelniach, kampusach akademickich oraz w akademikach. SODA eryguje Arcybiskup Metropolita Katowicki na prośbę archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego.

10. Rejonowe Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego realizują swoje zadania wobec środowiska akademickiego kilku parafii, zasadniczo w oparciu o strukturę dekanalną lub miejską. Spotkania odbywają się w zależności od możliwości i zainteresowania ze strony studentów. RODA powstają za zgodą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego z inicjatywy archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego w porozumieniu z dziekanem (dziekanami) oraz proboszczami danego rejonu.

11. Parafialne Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego realizują swoje zadania wobec środowiska akademickiego jednej parafii, jeśli istnieją takie możliwości i potrzeby.

12. Duszpasterze CODA oraz SODA do końca września każdego roku oddają do Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach sprawozdanie duszpasterskie ze swojej działalności.

IV.Duszpasterze akademiccy

13. Duszpasterzem akademickim jest prezbiter posiadający odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje, mianowany na wniosek archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego do realizacji celów i zadań określonych w rozdziale II.

14. Funkcja duszpasterza akademickiego powierzana jest na pięcioletnią kadencję (z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje). Nominacja (dekret) określa warunki formalne i materialne jego pracy.

15. Archidiecezjalny duszpasterz akademicki kieruje pracami Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i jest rektorem kościoła akademickiego oraz kaplicy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jego zadań należy:

a. budowanie i utrzymywanie kontaktu z władzami śląskich uczelni;

b. prowadzenie duszpasterstwa nauczycieli akademickich, w tym doktorantów oraz innych pracowników uczelni;

c. organizowanie rekolekcji i dni skupienia dla studentów, nauczycieli oraz pracowników akademickich;

d. utrzymywanie kontaktu i jedności z pozostałymi duszpasterzami akademickimi w archidiecezji katowickiej;

e. proponowanie kandydatów na duszpasterzy akademickich dla SODA i RODA;

f. przewodniczenie pracom Rady Duszpasterstwa Akademickiego, w której skład wchodzą duszpasterze akademiccy CODA, SODA, RODA oraz przedstawiciele nauczycieli akademickich i studentów z powyższych ośrodków[1];

g. koordynacja pomocy socjalnej dla studentów w ramach caritas academica;

h. troska o kościół akademicki oraz o kaplicę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego;

i. troska o chatkę studencką „Nowy Groń” w Brennej Węgierskim.

16. Pracę archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego wspiera drugi duszpasterz akademicki CODA.

17. Duszpasterze akademiccy CODA i SODA powinni także wypełniać swoją misję w środowisku akademickim, podejmując działalność dydaktyczną na wyższych uczelniach lub kapelanię na uczelni czy kampusie.

18. Duszpasterze akademiccy RODA i PODA zasadniczo pełnią inne zadania duszpasterskie na terenie parafii czy dekanatu, dzieląc czas i zaangażowanie pomiędzy parafię a duszpasterstwo środowiska akademickiego, zgodnie z ustaleniami z dziekanem i proboszczem.

19. Duszpasterze akademiccy CODA i SODA tworzą kolegium, które służy realizacji zadań wyznaczonych przez rozdział II niniejszego regulaminu oraz współpracy i koordynacji prac podejmowanych przez poszczególne ośrodki.

20. W wykonywaniu swoich zadań duszpasterze akademiccy zobowiązani są do utrzymywania należytych kontaktów z proboszczem miejsca (por. kan. 571 Kodeksu prawa kanonicznego).

V.Środki materialne

21. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego utrzymuje się zasadniczo z ofiar wiernych składnych w kościele akademickim. Z tych środków finansowane są również centralne akademickie inicjatywy ewangelizacyjne i duszpasterskie oraz działalność charytatywna dla studentów z rodzin ubogich (tak zwane caritas academica). W razie uzasadnionej potrzeby CODA może zwrócić się do ekonoma archidiecezji o wsparcie finansowe ze strony kurii metropolitalnej. CODA składa sprawozdanie finansowe podobnie jak parafie archidiecezji.

22. Stacjonarne Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego korzystają z ośrodków kultu i pomieszczeń parafii, przy których funkcjonują. Remonty i utrzymanie bazy materialnej tych ośrodków spoczywa na proboszczu miejsca w porozumieniu z duszpasterzem SODA. Na działalność duszpasterską i caritas academica SODA otrzymują adekwatne do potrzeb wsparcie finansowe z CODA, a jeśli zajdzie taka potrzeba – także z kurii metropolitalnej.

23. Rejonowe i parafialne ośrodki duszpasterstwa akademickiego korzystają z ośrodków kultu i pomieszczeń parafii, przy których funkcjonują. Remonty i utrzymanie bazy materialnej tych ośrodków spoczywa na proboszczu miejsca.


[1]          Regulamin Rady Duszpasterstwa Akademickiego zostanie utworzony przez archidiecezjalnego duszpasterza akademickiego.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media